Biên bản cuộc họp ngày 31/10/2013 của BCT Phụ nữ

St.Petersburg, ngày 31/10/2013
BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA BAN CÔNG TÁC PHỤ NỮ VIỆT NAM
TẠI ST. PETERSBURG
Số thành viên trong Ban chấp hành của Ban công tác Phụ nữ: 15 thành viên 
* Có mặt: 10 thành viên
- Nguyễn Thị Nga
- Trịnh Thị Đào
- Đinh Thị Ngọc
- Huỳnh Thị Hiệp
- Nguyễn Thị Bốn
- Đoàn Thị Bích Ngà
- Hoàng Thị Quyên 
- Ngô Thị Phương Lệ
- Trần Thị Mộng Vân
- Nguyễn Thị Minh Hạnh
 
* Vắng mặt: 05 thành viên
- Trần Bảo Thúy 
- Hoàng Thị Thanh Hằng
- Lê Thị Hồng Chiến
- Đặng Thị Kim Liên,
- Nguyễn Mỹ Nhẫn
 
Nội dung cuộc họp: 
- Do điều kiện sức khỏe và sẽ vắng mặt tại St.Petersburg trong một khoảng thời gian, nên chị Nguyễn Thị Nga đã đề nghị tổ chức cuộc họp và bàn giao công việc cho các chị em trong Ban chấp hành.
- Bầu chọn 01 chị giữ nhiệm vụ Quyền Trưởng ban, 02 chị giữ nhiệm vụ Phó ban và 01 chị giữ nhiệm vụ Thủ quỹ của Ban công tác phụ nữ.
- Phân công các cá nhân và nhiệm vụ theo từng khu vực để dễ dàng nắm bắt được tình hình chị em, thanh thiếu niên trong thành phố.
- Thu Hội phí của Ban công tác phụ nữ năm 2013.
 
Qua thảo luận Ban chấp hành đã đưa ra quyết định như sau:
1- Đề cử: (100% những thành viên hiện diện biểu quyết: Đồng ý)
- Chị Trịnh Thị Đào – Quyền Trưởng ban.
- Chị Huỳnh Thị Hiệp – Phó ban chịu trách nhiệm đối Nội.
- Chị Nguyễn Thị Minh Hạnh – Phó ban chịu trách nhiệm đối Ngọai.
 
2- Phân chia khu vực:
* Trung tâm thương mại Apraksin
- Chị Đinh Thị Ngọc
- Chị Nguyễn Thị Chiến
* Quận Kupchino và Moskovsky:
- Chị Nguyễn Thị Bốn (Пролетарский рынок)
- Chị Nguyễn Thị Minh Hạnh
* Quận Vasiliostrovsky:
- Chị Trịnh Thị Đào
* Chợ Северный, quận Выборгский và Приморский: 
- Chị Hoàng Thị Quyên
- Chị Đoàn Thị Bích Ngà 
* Chợ "Chó":
- Chị Ngô Thị Phương Lệ.
 
3- Thu Hội phí của Ban công tác phụ nữ năm 2013: 1.200rub/ người
- Chị Hoàng Thị Quyên thu tiền Hội phí (Các Ủy viên của từng khu vực chịu trách nhiệm thu tiền Hội phí và giao cho chị Hoàng Thị Quyên) và lập danh sách những người đã đóng góp.
- Hạn chót thu và đóng Hội phí là ngày: 30/11/2013
- Chị Hoàng Thị Quyên có nhiệm vụ giữ và công khai số tiền quỹ. Còn các khoản chi phí đều phải được sự đồng ý duyệt chi của Quyền Trưởng ban và 2 Phó ban.
 
Thay mặt Ban công tác phụ nữ Việt Nam 
tại St.Petersburg
 
Quyền Trưởng ban: Trịnh Thị Đào
Thư ký, Phó ban: Nguyễn Thị Minh Hạnh